Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Zgadzam się

Zgadzam się

REGULAMIN VOUCHERÓW ZNIŻKOWYCH FEMESTAGE EVA MINGE
 
I. DEFINICJE
 
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 
 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 2. „Wydawca” - FEMESTAGE Eva Minge Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Brzeźna 14, lok 4, 90-303 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  Gdańsk – Północ w  Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000403217, o kapitale  zakładowym 300 000 złotych (opłaconym w całości)  oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 9542735487.
 3. „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym FEMESTAGE lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie FEMESTAGE.
 4. „Salon FEMESTAGE” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci stacjonarnych salonów sprzedaży FEMESTAGE, oznaczony jako akceptujący Bony Zniżkowe FEMESTAGE. Aktualna lista Salonów FEMESTAGE dostępna jest na stronie internetowej www.femestage.com/salony.
 5. „Bon Zniżkowy FEMESTAGE”- znak legitymacyjny na okaziciela, o ograniczonym terminie ważności, wskazujący na możliwość uzyskania rabatu w wysokości opisanej w jego treści, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, wydany przez FEMESTAGE, uprawniający do realizacji w Salonach FEMESTAGE.
 6. „Posiadacz”- podmiot legitymujący się Bonem Zniżkowym FEMESTAGE przy zapłacie za Towar w Salonie FEMMESTAGE.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Regulamin niniejszy określa zasady akceptacji i realizacji Bonów Zniżkowych FEMESTAGE.
 2. Udostępnianie i realizacja Bonów Zniżkowych FEMESTAGE obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wykorzystanie Bonu Zniżkowego FEMESTAGE, może mieć miejsce wyłącznie w Salonie FEMESTAGE.
 4. Wydawca przekazując oraz akceptując na życzenie Posiadacza, Bon Zniżkowy FEMESTAGE, działa w zaufaniu, iż:
  1. Posiadacz ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
  2. Posiadacz wszedł w posiadanie Bonu Zniżkowego FEMESTAGE w sposób zgodny z prawem;
  3. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 5. Wydawca zobowiązuje się wobec Posiadacza do akceptowania w Salonach FEMESTAGE Bonu Zniżkowego FEMESTAGE zgodnie z jego treścią, w terminie jego ważności, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Wartość rabatu wynika z treści Bonu Zniżkowego FEMESTAGE  i opisany jest procentem ceny bazowej tj. pierwotnej ceny Towaru bez obniżek. W razie wątpliwości, co do pierwotnej ceny Towaru od której liczony będzie rabat, lub wysokości rabatu, decyduje informacja personelu Salonu Femestage.
 7. Bon Zniżkowy FEMESTAGE nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Uprawnionym do skorzystania z Bonu Zniżkowego FEMESTAGE jest każdy Posiadacz, który się nim posługuje i wyrazi chęć skorzystania z niego.
 9. Uzyskanie rabatu w związku z nabyciem Towaru wymaga wydania Bonu Zniżkowego FEMESTAGE personelowi Salonu. Bon Zniżkowy FEMESTAGE zostaje wówczas zatrzymany.
 10. W momencie gdy Posiadacz zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru(ów) przedstawiając do realizacji Bon Zniżkowy FEMESTAGE, cena do zapłaty za Towary objęte zniżką zostanie pomniejszona o wartość rabatu wynikającą z treści Bonu Zniżkowego Femestage.
 11. Bon Zniżkowy FEMESTAGE ma okres ważności uwidoczniony w jego treści. Po upływie terminu wskazanego na nim, traci on swą ważność.
 12. Obowiązkiem każdego Posiadacza Bonu Zniżkowego FEMESTAGE jest zabezpieczenie go przed utratą oraz dbanie o utrzymanie go w stanie nieuszkodzonym.
 13. Wydawca ma prawo odmówić akceptacji Bonu Zniżkowego FEMESTAGE i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:
 1. uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Bonu Zniżkowego FEMESTAGE;
 2. uszkodzenia Bonu Zniżkowego FEMESTAGE w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego autentyczności lub ważności.
 1. W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach FEMESTAGE przy wykorzystaniu Bonu Zniżkowego FEMESTAGE, Posiadacz, w przypadku zwrotu ceny, otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, cenę jaka faktycznie została zapłacona.
 2. Posiadacz poprzez przedstawienie personelowi Salonów FEMESTAGE Bonu Zniżkowego FEMESTAGE do realizacji oraz odbiór w Salonie FEMESTAGE Towarów nabytych z użyciem Bonu Zniżkowego FEMESTAGE wyraża wolę wykorzystania Bonu Zniżkowego FEMESTAGE.
 3. Bony Zniżkowe FEMESTAGE nie są realizowane z sklepie Internetowym FEMESTAGE.
 4. Rabat możliwy do uzyskania poprzez przekazanie Bonu Zniżkowego FEMESTAGE nie łączy się z innymi specjalnymi ofertami cenowymi w tym wyprzedażami, innymi rabatami, zniżkami dostępnymi w salonach FEMESTAGE.
 5. Maksymalna kwota zakupów przy wykorzystaniu Bony Zniżkowego FEMESTAGE to 3 000 PLN (trzy tysiące złotych) przed rabatem. 
 6. Zniżka wynikająca z Bonu Zniżkowego FEMESTAGE nie obejmuje zakupu torebek oraz obuwia.
  
III Postanowienia końcowe
 
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Bonami Zniżkowymi FEMESTAGE będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Posiadacza.
 3. Reklamacje związane z Bonami Zniżkowymi FEMESTAGE mogą być składane w Salonach FEMESTAGE w godzinach pracy tych Salonów FEMESTAGE.
 4. Bon Zniżkowy FEMESTAGE nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
 5. Umowa sprzedaży przy wykorzystaniu Bonu Zniżkowego FEMESTAGE zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 6. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.