Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Zgadzam się

Zgadzam się

Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEMESTAGE EVA MINGE


 
I.    INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY


 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.femestage.com, dalej Sklep Internetowy FEMESTAGE EVA MINGE, przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego FEMESTAGE EVA MINGE.
2. Sklep Internetowy FEMESTAGE EVA MINGE, działający pod adresem www.femestage.com, prowadzony jest przez CENTRO 2017 Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pl. Niepodległości, nr 4,  93-029 Łódź, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi Wydział XX Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000673353 NIP: 7272812827, REGON: 367024476, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpłacony w całości.

II.    DEFINICJE


 
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.    FEMESTAGE EVA MINGE –  CENTRO 2017 Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pl. Niepodległości, nr 4,  93-029 Łódź, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi Wydział XX Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000673353 NIP: 7272812827, REGON: 367024476, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpłacony w całości.


2.    Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez FEMESTAGE EVA MINGE, poprzez stronę internetową www.femestage.com.
3.    Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.    Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5.    Regulamin – niniejszy Regulamin.
6.    Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do FEMESTEGE EVA MINGE  zgodnie z Regulaminem.
7.    Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym FEMESTEGE EVA MINGE, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.


 
III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


 
1.    FEMESTEG EVA MINGE za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
2.    Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3.Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
5.FEMESTAGE EVA MINGE otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
b. dane i informacje, które Klient podaje FEMESTAGE EVA MINGE  są zgodne z prawdą;
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
6.    Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: kontakt@femestage.com
7.Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego korzystający (Klient) powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:  (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0  i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.  
IV.    TOWARY


 
1.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.
2.    Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność FEMESTAGE EVA MINGE, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.


 
V.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ


 
1.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.femestage.com.
2.    Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3.    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie
„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do FEMESTAGE EVA MINGE. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem FEMESTAGE EVA MINGE oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem FEMESTAGE EVA MINGE oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
4.    Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego FEMESTAGE EVA MINGE i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez FEMESTAGE EVA MINGE  będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5.    Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
6.    Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep FEMESTAGE EVA MINGE  zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
7.    Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz FEMESTAGE EVA MINGE  jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
8.    Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3000 złotych (trzy tysiące złotych).


 
VI.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY


 
1.    Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3.    Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: https://www.femestage.com/wysylka-i-dostawa
4.    Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez FEMESTAGE EVA MINGE  Zamówienie.
5.    Promocje w Sklepie FEMESTAGE EVA MINGE  nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 


VII.    FORMY PŁATNOŚCI


 
Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1.    KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu Dotpay.pl, należącego do firmy DOTPAY (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl). Realizacja Zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty na konto FEMESTAGE EVA MINGE  w systemie DOTPAY. Klient dokonując wyboru tego sposobu płatności musi używać służących mu właściwych instrumentów i środków płatniczych w sposób zgodny z prawem.

2. RZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.

Numer konta: 54 1240 2539 1111 0010 8372 6872
 

Dane do przelewu:
CENTRO 2017 Sp. z o.o 
ul. Pl. Niepodległości, nr 4,
93-029 Łódź

Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

3.    PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską UPS.
4.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
5.    Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
a.    Klient wybrał płatność należności przez serwis dotpay.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
b.    Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto FEMESTAGE EVA MINGE  w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
c.    Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
d.    Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.


 
VIII.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA


 
1.    Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską UPS, Ruch S.A,  lub operatora pocztowego InPost S.A.
2.    Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a.    w wypadku płatności PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep FEMESTAGE EVA MINGE autoryzacji wpłaty Klienta w systemie DOTPAY;
b.    w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;
c.    w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie FEMESTAGE EVA MINGE.
3.    Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
4.    Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji  zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.femestage.com.
5.    Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. Klient, składając Zamówienie, jest uprawniony wskazać jeden z salonów FEMESTAGE EVA MINGE na terenie Polski jako miejsce odbioru Towaru, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie wybrał płatności przy odbiorze jako formy płatności za zamówione Towary (odbiór towaru w salonie FEMESTEG EVE MINGE jest możliwy jedynie w przypadku wyboru następujących form płatności: karta płatnicza, przelew elektroniczny, przelew zwykły). W przypadku wyboru odbioru w salonie FEMESTAGE EVA MINGE Klient nie zostanie obciążony kosztami dostawy Towaru do salonu jednakże Klient jest zobowiązany we własnym zakresie, i na własny koszt, udać się do salonu FEMESTAGE EVA MINGE  celem osobistego odbioru Towaru. Lista aktualnych salonów FEMESTAGE EVA MINGE, w których można odebrać Towar, znajduje się na stronie https://www.femestage.com/salony Przy złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji dostawy Towaru do salonu FEMESTAGE EVA MINGE). Klient zobowiązany jest wybrać salon FEMESTAGE EVA MINGE, w którym  chce dokonać odbioru Towaru, a system uniemożliwi złożenie Zamówienia z opcją wyboru dostawy do salonu w przypadku gdyby Klient nie wybrał konkretnego salonu jako miejsca dostawy. Po wybraniu salonu, do którego Towar ma być dostarczony, Klient nie będzie mieć możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru ani też dokonać zmiany salonu, do którego ma zostać dostarczony Towar, chyba że pokryje dodatkowe koszty wysyłki Towaru do innego miejsca. W przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w salonie Klient – aby potwierdzić swoją tożsamość – jest zobowiązany do okazania sprzedawcy (lub innej osobie wydającej Towar) numeru Zamówienia oraz podania adresu e-mail wykorzystanego w procesie zakupu. Klient kwituje odbiór Towaru poprzez podpisanie protokołu odbioru Towaru lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór Towaru. Sprzedawca (lub inna osoba wydająca Towar) nie wyda Towaru osobie, której dane nie zgadzają się z danymi klienta, który dokonywał danego Zamówienia.
7.    W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi FEMESTAGE EVA MINGE za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@femestage.com.Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy sprzedaży z opcją odbioru w salonie FEMESTAGE EVA MINGE– w takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem odbierając Towar w salonie FEMESTAGE EVA MINGE, a odbiór Towaru przez Klienta z salonu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone (że nie posiadały wad jawnych).
8.    W przypadku nieprzewidzianych sytuacji FEMESTAGE EVA MINGE będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

 
IX.    REKLAMACJA


 
1.   FEMSTAGE EVA MINGE odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2.   W szczególności FEMESTAGE EVA MINGE odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3.   Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4.   Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
5.   W przypadku Reklamacji FEMESTAGE EVA MINGE zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres:
Magazyn Femestage Eva Minge
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 4
93-173 Łódź 

 z dopiskiem „REKLAMACJA FEMESTAGE EVA MINGE”.
6. Zamiast wysyłki reklamowanego Towaru na adres podany w zdaniu poprzedzającym Klient może wybrać opcję zwrotu reklamowanego Towaru do salonu FEMESTAGE EVA MINGE na terenie Polski. W przypadku wyboru takiej opcji reklamowany Towar Klient dostarcza do dowolnego salonu FEMESTAGE EVA MINGE w Polsce. Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i opis reklamacji.
 
7.   Sklep FEMESTAGE EVA MINGE rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas FEMESTAGE EVA MINGE w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie FEMESTAGE EVA MINGE towary do wyboru.
9.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
10.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: kontakt@femestage.com.
11.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres kontakt@femestage.com.

 
 
X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 
1.   Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać FEMESTAGE EVA MINGE na adres kontakt@femestage.com.
2.   Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.
4.   Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres Magazyn Femestage Eva Minge
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 4
93-173 Łódź 
 
z dopiskiem „ZWROT FEMESTAGE”. 
5.   Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
6.   Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności klientom”).


XI.    ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM


 
1.    Sklep FEMESTAGE EVA MINGE dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a.    anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b.    zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;
c.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2.    FEMESTAGE EVA MINGE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Sklep FEMESTAGE EVA MINGE dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Klienta korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na kliknięciu w link przesłany w wiadomości mailowej. W przypadku Klientów będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XII. DANE OSOBOWE

 

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji niniejszego regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów FEMESTAGE EVA MINGE oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci sklepu FEMESTAGE EVA MINGE oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.femestage.com mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu FEMESTAGE EVA MINGE, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.femestage.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest CENTRO 2017 Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pl. Niepodległości, nr 4,  93-029 Łódź. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :
a) DOTPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 PLN (wpłacony w całości).
b) Kartę płatniczą poprzez internetowy system płatności firmy First Data. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie operatora. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez technologie PCI DSS, SSL, 3D Secure.

5. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy FEMESTAGE EVA MINGE, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego FEMESTAGE EVA MINGE” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji zamówienia.

6. Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym FEMESTAGE EVA MINGE, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym FEMESTAGE EVA MINGE. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego FEMESTAGE EVA MINGE” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta.

 
 
XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 
1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a FEMESTAGE EVA MINGE w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
2.    Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3.    Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
4.    Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.femestage.com przysługują FEMESTAGE EVA MINGE. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
5.    Regulamin obowiązuje od dnia 11.06.2018 roku. W przypadku zamówienia złożonego przed dniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym obowiązuje Regulamin znajdujący się pod linkiem: https://www.femestage.com/regulamin
6. Załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego - zobacz