Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Zgadzam się

Zgadzam się

Karty Podarunkowe

To najlepszy sposób na prezent dla każdego.

  • Karty dostępne są w naszych sklepach stacjonarnych.
  • Karta ważna jest we wszystkich sklepach stacjonarnych FEMESTAGE na terenie Polski.
  • Karta podarunkowa jest ważna przez okres jednego roku, licząc od daty jej zakupu.
  • Saldo karty zawsze może sprawdzić w salonie FEMESTAGE u sprzedawcy.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH FEMESTAGE

 

  1. I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
2) „Wydawca” - FEMESTAGE Eva Minge Sp. z o.o. z siedzibą w w Łodzi, adres: Brzeźna 14, lok 4, 90-303 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000403217. NIP: 954-273-54-87, REGON: 242773016.
3) „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym Femestage lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie Femestage.
4) „Salon Femestage” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży Femestage oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe Femestage. Aktualna lista Salonów Femestage dostępna jest na stronie internetowej www.femestage.com/salony

5) „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie Femestage przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową Femestage.
6) „Użytkownik”- podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową Femestage przy zapłacie za Towar
7) „Karta Podarunkowa Femestage”- elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez Femestage, uprawniający do realizacji go w Salonach Femestage.

 

  1. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych Femestage.
2) Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych Femestage obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Aktywowanie Karty Podarunkowej Femestage, zapisanie na niej punktów oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Salonie Femestage.
4) Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową Femestage, działa w zaufaniu, iż:

a. Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

5) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Femestage wraz z informacją o punktach w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę (ilość nie może być wyższa niż 1000), aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Femestage. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce lub poprzez płatność kartą płatniczą, w kwocie równiej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Femestage w Salonach zgodnie z Regulaminem.
6) Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.
7) Wartość Karty Podarunkowej Femestage wyrażona w złotówkach (PLN) jest równa ilości punktów na niej zawartych (1 punkt równa się 1 złoty).
8) Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej Femestage Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.
9) Karty Podarunkowej Femestage nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej Femestage lub innych bonów towarowych.
10) Karta Podarunkowa Femestage nie podlega wymianie na środki pieniężne.
11) Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej Femestage jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
12) Realizacja Karty Podarunkowej Femestage wymaga wydania jej personelowi Salonu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.
13) W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Femestage, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Femestage zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Femestage za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż ilość punktów na Karcie Podarunkowej Femestage wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od ilości punktów, karta z ilością punktów pozostałą po dokonanej transakcji zostanie zwrócona Użytkownikowi.
14) W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Femestage o liczbę punktów odpowiadających kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Femestage, nastąpi zaspokojenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów, w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów na Karcie Podarunkowej Femestage.
15) Karta Podarunkowa Femestage ma okres ważności jeden rok, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej Femestage nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej Femestage w ciągu roku jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową Femestage, obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym rocznym terminem ważności.
16) Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej Femestage jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
17) Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Salonie Femestage, informacji o aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej Femestage.
18) Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, podlega wymianie jeżeli będzie istniała możliwość jej prawidłowej identyfikacji. Wydawca w takiej sytuacji, na żądanie Użytkownika, zatrzyma uszkodzoną i wyda nową Kartę Podarunkową Femestage, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Femestage w chwili jej oddania Wydawcy.

19) Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej Femestage i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej Femestage;
b) uszkodzenia Karty Podarunkowej Femestage w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Femestage.
20) W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach Femestageprzy wykorzystaniu Karty Podarunkowej Femestage, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę zawierającą informacje o ilości punktów w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
21) Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Femestage Karty Podarunkowej Femestage do realizacji oraz odbiór w Salonie Femestage Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Femestage wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej Femestage.

 

III Postanowienia końcowe

 

22) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
23) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Femestage będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
24) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Femestage mogą być składane w Salonach Femestage w godzinach pracy tych Salonów Femestage.
25) Przekazanie Karty Podarunkowej Femestage nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Femestage, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
26) Karta Podarunkowa Femestage nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
27) Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej Femestage zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
28) Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.