Regulamin Klubu Zakupowego
Femestage Pass


  § 1
Definicje
 
 1. Organizator / Organizator Klubu Zakupowego – FEMESTAGE Eva Minge Sp. z o.o. z siedzibą w w Łodzi, adres: Brzeźna 14, lok 4, 90-303 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000403217 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100.000zł wpłacony w całości, NIP 9542735487;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Klubu Zakupowego Femestage Pass, który określa prawa i obowiązki Uczestnika w Klubie Zakupowym, w szczególności korzyści płynące z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;
 3. Klub/ Klub Zakupowy – program lojalnościowy Femestage Pass, przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów Salonów Femestage, którym przysługiwać będą określone Przywileje z tytułu udziału w Klubie Zakupowym Femestage Pass;
 4. Uczestnik – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Klubie Zakupowym zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 5. Formularz zgłoszeniowy – drukowany formularz zgłoszeniowy dostępny w Salonach;
 6. Karta – karta Femestage Pass wydawana przez Organizatora Klubu Zakupowego Uczestnikowi, zgodnie z niniejszym Regulaminem, opatrzona niepowtarzalnym numerem i potwierdzająca uprawnienie Uczestnika do udziału w Klubie Zakupowym;
 7. Przywileje – uprawnienia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora, z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;
 8. Salon – każdy z salonów firmowych Femestage, których lista znajduje się na stronie www.femestage.com w zakładce salony.
 
§ 2
Postanowienia wstępne
 
 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad udziału w Klubie Zakupowym, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika, a także Przywileje z tytułu udziału w Klubie.
 2. Udział Uczestnika w Klubie Zakupowym jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Czas trwania Klubu Zakupowego jest nieokreślony, trwa do czasu jego zakończenia przez Organizatora.
 4. Przywileje przysługujących Uczestnikom Klubu Zakupowego będą podlegały nieustanym zmianom, co nie narusza praw skorzystania z nich w czasie gdy będą miały aktualną, w chwili zakupu, moc wiążącą. Informacje o aktualnych Przywilejach i zasadach skorzystania z nich, będą dostępne na stronie www.femestage.com.
 5. Akceptacja treści Regulaminu następuje poprzez złożenie przez Uczestnika własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 
§ 3
Uczestnictwo w Klubie
 
 1. Organizator otrzymując podpisany formularz zgłoszeniowy działa w zaufaniu, iż osoba zgłaszająca chęć udziału w Klubie Zakupowym Femestage Pass:
  1. ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje; a także
  2. dane i informacje, które podaje są zgodne z prawdą; a także
  3. zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Organizator po otrzymaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego przyzna osobie zainteresowanej uczestnictwem w Klubie Zakupowym Femestage Pass status Uczestnika oraz wyda jej Kartę z indywidualnym numerem.
 
§ 4
Karta
 
 1. Każdy Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje Kartę umożliwiającą legitymowanie się udziałem w Klubie i uprawniającą do korzystania z Przywilejów.
 2. Okazanie przez Uczestnika Karty, przy każdym zakupie w Salonie, jest niezbędne dla ewidencji, w ramach Klubu, dokonywanych zakupów. Brak okazania karty w chwili zakupu wyłącza możliwość powołania się, w terminie późniejszym, na fakt dokonanych przez Uczestnika zakupów i związanych z tym Przywilejów.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do jednej Karty.
 4. Karta ważna jest we wszystkich Salonach przez cały okres trwania Klubu.
 5. Karta jest własnością Organizatora.
 6. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika Klubu oraz nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom.
 7. Karta nie jest kartą płatniczą.
 8. O utracie lub kradzieży Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  Organizatora, który dokona dezaktywacji Karty.
 9. Uczestnik który powiadomi Organizatora o utracie lub kradzieży Karty może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. W terminie 21 od dnia zgłoszenia wniosku Organizator wyśle Uczestnikowi duplikat Karty na adres wskazany we wniosku.
 
§ 5
Przywileje z tytułu udziału w Klubie
 
 1. Uczestnik z tytułu udziału w Klubie, na podstawie otrzymanej od Organizatora Karty uprawniony jest do Przywilejów, które będą pojawiały się okresowo.
 2. W dniu odbioru Karty Uczestnik ma prawo do jednorazowej 10 % (dziesięcioprocentowej) zniżki na zakupy w Salonie;
 3. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Przywileju wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty w Salonie.
 4. Przywileje nie łączą się, chyba, że zasady konkretnego Przywileju wprost stanowią inaczej.
 5. Jeżeli przywileje będą miały postać zniżek, obniżek, upustów, odnosić się one będą do zwykłych cen brutto towarów i nie dotyczą cen towarów przecenionych. Przywileje nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w Salonach chyba, że co innego wynikać będzie z treści Przywileju.
 
§ 6
Rezygnacja z udziału w Klubie i utrata statusu Uczestnika
 
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Klubie w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Rezygnacja powinna nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy pass@femestage.com lub złożenie oświadczenia o rezygnacji w Salonie.
 2. Oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą otrzymania go przez Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Klubie przez Uczestnika i utrata statusu Uczestnika powoduje dezaktywację Karty tego Uczestnika.
 
§ 7
Dane osobowe

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik ma prawo wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Klubu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Odbiorcą danych jest Organizator oraz podmioty świadczące obsługę informatyczną Organizatora. Nie ma obowiązku udzielana danych osobowych lecz brak ich udzielenia spowoduje odmowę przyznania statusu Uczestnika. Wystarczającymi danymi osobowymi do udziału w Klubie jest imię oraz numer telefonu Uczestnika. Dane będą służyły celom realizacji udziału w Klubie, zgodnie z udzieloną przez Uczestnika zgodą, tj. do ewidencji uczestnictwa, ewidencji dokonywanych zakupów, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.
 2. Przez cały czas trwania Klubu Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy ma prawo wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i promocjach Organizatora. W przypadku udzielenia takiej zgody Uczestnicy otrzymywać będą informacje o Przywilejach za pomocą newsletterów oraz/lub SMS-ów.
 
§ 8
Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest udostępniana wszystkim zainteresowanym w Salonie, siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Femestage: www.femestage.com